parallax background
 

 

 

 

  با استفاده از اتاق های فرار واقعیت مجازی 

آمـوزش مجـازی
را تـجـربـه کنید

 

 

اتاق فرار واقعیت مجازی لایفا

 

در صنعت، بسیاری از آموزش ها نیازمند کار به صورت عملی هستند. اما با توجه به محدودیت ها و خطراتی که برخی از محیط های صنعتی برای آموزش دارند، ضرورت شبیه سازی برخی از محیط ها و تجهیزات صنعتی برای آموزش امری ضروری می باشد.

در همین راستا یکی از ابزارهای کاربردی برای انواع شبیه سازی های آموزشی فناوری واقعیت مجازی(VR – Virtual Reality) می باشد.

پلتفرم یادگیری مبتنی بر واقعیت مجازی لایفا، این امکان را به سازمان ها می دهد تا محیط های شبیه سازی آموزشی خود را این بستر پیاده سازی نمایند و در اختیار ذینفعان خود قرار دهند.

مشاهده فیلم برخی از اتاق های واقعیت مجازی ساخته شده